Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ<- Powrót do poprzedniej strony

SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

TECHNIKUM - okres nauki 4 lata

Zawód: Technik ekonomista

Absolwent zdobędzie zawód technika ekonomisty. Podejmując naukę w klasie o specjalności finanse i rachunkowość zdobędzie umiejętności pozwalające na zatrudnienie w przedsiębiorstwach - komórkach księgowości, marketingu, zatrudnienia, zbytu.

Absolwent będzie przygotowany do:
 • pełnienia roli menedżera,
 • prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych,
 • wykorzystania techniki komputerowej w pracy zawodowej,
 • sporządzania sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie.

 Podbudowa: gimnazjum
 • Klasy: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB
 • Zawód: technik ekonomista
 • Okres nauki: 4 lata
 • Wiek: 16 - 18 lat
 Przedmioty zawodowe:
 • Zastosowanie komputerów osobistych,
 • Podstawy prawa,
 • Elementy ekonomii,
 • Rachunkowość jednostek gospodarujących,
 • Finanse,
 • Ekonomika przedsiębiorstw,
 • Statystyka,
 • Pisanie na maszynie,
 • Technika biurowa,
 • Integracja i rozwój,
 • Elementy psychologii i socjologii pracy,
 • Kultura i etyka pracy,
 • Zajęcia praktyczne,
2-tygodniowa praktyka zawodowa w klasie II, III i IV

Specyficzne wymagania zawodu

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów go-spodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładzie się nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

Ważne jest także przekonanie uczniów o potrzebie kształtowania swojego wyglądu zewnętrznego.

Jako szczególnie ważny nawyk każdego technika ekonomisty należy jednak traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z faktu, iż przepisy prawne w Polsce zmieniają się bardzo często.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista zapewnia z jednej strony osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej zaś - powinno oznaczać wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności określone w opisie kwalifikacji przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

W zawodzie tym przewiduje się możliwość specjalizacji w końcowym okresie kształcenia w zawodzie, realizowanej w ramach zajęć specjalizacyjnych, w zakresie np. bankowości, ubezpieczeń, obrotu i zarządzania nieruchomościami, podatków itd. Specjalizacja wynika z dostosowania kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161