Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ<- Powrót do poprzedniej strony

SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

TECHNIKUM - okres nauki 4 lata

Zawód: Technik logistyk

Absolwent zdobędzie zawód technika logistyka.
Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki.

Absolwenci będą przygotowani do:
 • zarządzania zapasami z uwzględnieniem warunków zapotrzebowania,
 • organizacji transportu zgodnie z zasadami łańcucha dostaw,
 • realizacji zasad funkcjonowania transportu sieci powiązań miedzy przedsiębior-stwami,
 • stosowania zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy przewozie ładunków,
 • realizacji zasad organizacji i technologii magazynowania do planowania współpra-cy z firmami produkcyjnymi i handlowymi,
 • planowanie zadań logistycznych.
 • wykorzystywania techniki teleinformatycznych w logistyce


 Podbudowa: gimnazjum
 • Zawód: technik logistyk
 • Okres nauki: 4 lata
 • Wiek: 16 - 18 lat
 Przedmioty zawodowe:
 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka zasobami i magazynem
 • Ekonomika logistyki
 • Transport i spedycja
 • Planowanie logistyczne
 • Systemy Logistyczne
 • Gospodarka elektroniczna
 • Laboratorium logistyczno – spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Język angielski dla flogistyków
 • Język obcy dla logistyków
SPECYFICZNE WYMAGANIA W ZAWODZIE

1. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania procesu logistycznego;
 • sporządzania dokumentów logistycznych;
 • ustalania należności za usługi logistyczne;
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych;
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych;
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób;
 • rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami;
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw;
 • wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży;
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
 • obliczania kosztów magazynowania towarów;
 • klasyfikowania zapasów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
 • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych;
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej;
 • organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych;
 • gospodarowania opakowaniami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
 • organizowania recyklingu odpadów;
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.
2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:
 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Program nauczania obejmuje: zagadnienia logistyki, zarządzanie zasobami i transportem, zarządzanie dostawami, obsługę magazynową, koszta w logistyce i centra logistyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161