Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ<- Powrót do poprzedniej strony

SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

TECHNIK SPEDYTOR - okres nauki 4 lata
- obecnie szkoła nie prowadzi naboru na tym kierunku
- kierunek pokrewny technik logistyk - zapraszamy

Zawód: Technik spedytor

Absolwent zdobędzie zawód: technika spedytora. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowisku:
 • specjalisty do spraw spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • sprzedawcy usług spedycyjnych; referenta spedycyjnego,
 • kierownika punktu ładunkowego,
 • dyspozytora ładunkowego,
 • organizatora przewozów,
 • specjalisty do spraw obsługi punktu eksploatacji.

 Podbudowa: gimnazjum
 • Zawód: technik spedytor
 • Okres nauki: 4 lata
 • Wiek: 16 - 18 lat
 Przedmioty zawodowe:
 • Podstawy spedycji i transportu
 • Środki transportu
 • Podstawy prawa Transportowego
 • Rachunkowość
 • Ubezpieczenia ładunków
 • Techniki informatyczne w rachunkowości
 • Marketing i sztuka negocjacji w spedycji
 • Zarządzanie działalnością spedycyjną
 • Logistyka
 • Techniki biurowe
 • Statystyka
 • Język obcy dla spedytorów


4-tygodniowa praktyka zawodowa w klasie III

SPECYFICZNE WYMAGANIA ZAWODU

Kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizacji transportu i spedycji. Technik spedytor należy do zawodów usługowych. W procesie kształcenia należy zwracać uwagę na znaczenie istotnych dla przyszłego spedytora postaw i cech, w szczególności takich, jak: komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w pracy. Ważną cechą spedytora jest odpowiednia prezencja oraz potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Technik spedytor uczestniczy w procesie transportowo-spedycyjnym we wszystkich jego etapach, z zastosowaniem różnorodnych środków transportu, realizując zadania przede wszystkim poprzez operacje kompletacyjne oraz czynności kontrolno-odbiorcze. W procesie transportowo-spedycyjnym stosuje się różne technologie i algorytmy, związane w szczególności z przemieszczaniem przesyłek i z organizacją usług spedycyjnych (organizacja i planowanie przewozów różnych ładunków i różnymi środkami transportowymi, obsługa spedycyjna).

Zakres zadań zawodowych technika spedytora będzie odmienny w dużych przedsiębiorstwach spedycyjnych i w małych zakładach transportowych. Wspólną cechą tych zadań jest znajomość podstaw teoretycznych oraz praktycznych zasad nowoczesnej spedycji.Absolwentowi szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor mogą być postawione do wykonania następujące typowe zadania zawodowe:

1. określanie zadań transportowo-spedycyjnych,
2. organizowanie spedycji ładunków i wykonywanie czynności dodatkowych w tym:
 • odwozu,
 • przewozu,
 • załadunku,
 • wyładunku,
 • przeładunku,
 • składowania,
 • konfekcjonowania,
 • przepakowywania,
 • magazynowania,
 • inkasowania należności za dostarczoną przesyłkę,
 • sprzedaży przesyłki,
3. organizowanie i obsługa przewozów kontenerowych,
4. obsługiwanie portów morskich i rzecznych, terminali samochodowych, kolejowych i lotniczych,
5. obsługiwanie statków w portach morskich i rzecznych,
6. organizowanie i obsługa przewozów scentralizowanych,
7. organizowanie ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych,
8. organizowanie przewozów wagonowych i całopociągowych,
9. kształtowanie cen za usługi spedycyjne, prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
10. prowadzenie rozliczeń z urzędami celnymi,
11. przygotowywanie ładunków do wykonania odpraw celnych sanitarnych i fitosanitarnych,
12. przygotowywanie dokumentów celnych,
13. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związa-nych z organizacją i przygotowywaniem zaopatrzenia, magazynowania, transportu, spedycji oraz sprzedaży produktów i usług,
14. kontrolowanie przebiegu ładunków,
15. przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym,
16. rozpatrywanie reklamacji zgodnie z procedurami,
17. prowadzenie działalności marketingowej na rynku usług transportowo-spedycyjnych.

Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, między innymi na następujących stanowiskach:

1. specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
2. spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
3. sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
4. referent spedycyjny,
5. kierownik punktu ładunkowego,
6. dyspozytor ładunkowy,
7. organizator przewozów,
8. taksator,
9. specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

Program nauczania obejmuje: zagadnienia spedycji; zagadnienia transportu, han-del, przedsiębiorstwo spedycyjne, spedycje w kraju i zagranicą, proces spedycyjny i dokumentację spedycyjną.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161