Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Aktualizacja strony - dodano zdjecia ->profil wojskowy
Aktualizacja strony - dodano zdjecia ->profil wojskowy ->2009.10 Policja

profil wojskowy -> 2009.11.17 Purzeczko
[2009-11-02 22:10:58 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Budowa Basenu -> Kamien Wmurowano !! -> nowe zdjecia
W ?rod? 21 pa?dziernika na placu budowy hali i basenu przy naszej szkole zgromadzi?o si? wielu znamienitych go?ci. Okazj? do tego sta?a si? uroczysto?? wmurowania kamienia w?gielnego pod inwestycj?.

W pami?tkowej urnie, oprócz aktu erekcyjnego podpisanego przez inwestorów, wykonawc?, ksi?dza pra?ata i dyrektora ZS nr 2 znalaz?y si? równie? gazety lokalne i regionalne upami?tniaj?ce ten wa?ny dla naszego miasta i powiatu dzie?. Dla przysz?ych pokole? b?d? one ?wiadectwem zaanga?owania spo?ecze?stwa rypi?skiego w realizacj? inwestycji, która by?a wspólnym marzeniem od wielu ju? lat.

(tekst i zdjecia urzad miejski w Rypinie)
Zdjecia dostepne w galerii w dziale - Budowa Basenu->Kamien Wmurowano
[2009-11-01 23:22:01 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty - przetarg sprzeda? i dostawa art ?ywno?ciowych
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, informuje ze w dziale przetargi zamieszczone zostalo obwieszczenie o wyborze oferty na sprzedaz i dostawe artyku?ów zywnosciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie
[2009-10-15 22:33:34 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Przetarg - sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki ZSnr2
W dziale Przetargi->Aktualne zosta?o zamieszczone


Og?oszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci nieprzekraczaj?cej 60.000 EURO, którego przedmiotem jest sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych
do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.
[2009-09-30 16:50:25 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Budowa hali i basenu rozpocz?ta !!!
Powsta? nowy dzia? na stronie szko?y (Budowa Basenu) dost?pny w lewym menu. Systematycznie bed? w nim zamieszczane zdj?cia z post?pów budowy hali i basenu. Kliknij i zobacz pierwsze prace.

Nowoczesna hala sportowa z basenem powstanie przy ul. Dworcowej, w s?siedztwie naszego Zespo?u Szkó?. Zgodnie z planami kompleks zostanie po??czony ze szko?? ??cznikiem. Koszt budowy to okolo 25 mln z?. Zgodnie z planami basen powstanie za dwa lata.
Budow? zajmie si? konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Przedsi?biorstwa Budownictwa Przemys?owego "Chemobudowa-Kraków" S.A.
[2009-09-27 16:59:54 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Aktualizacja strony - dodano dzia? Sto?ówka Szkolna
14.09.2009 - Aktualizacja strony - Dodano dzia? Sto?ówka Szkolna (w lewym menu pod geleri? zdj??) na stronie dost?pny jad?ospis na bie??cy miesi?c.
Zapraszamy do korzystania ze sto?ówki.
[2009-09-13 23:50:13 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Rekrutacja na studia podyplomowe w Rypinie
Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna we W?oc?awku przygotowa?a ofert? studiów podyplomowych adresowan? równie? do mieszka?ców Rypina i Powiatu Rypi?skiego. Ju? od sierpnia 2009 roku w Zespole Szkó? nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie rozpocz?? dzia?alno?? punkt informacyjno-rekrutacyjny w zakresie rekrutacji na studia podyplomowe
W?adze WSHE nie wykluczaj? uruchomienia zaj?? w Rypinie, w przypadku, gdy zbierze si? spora grupa s?uchaczy.
[2009-09-13 23:41:18 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
15.09.2009 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I
15.09.2009r. Odb?dzie si? spotkanie z rodzicami uczniów klas I .
godz 16:00 - spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem
godz 16:30 - spotkanie w klasach z wychowawcami
[2009-09-11 11:19:58 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Sport - XI POWIATOWE IGRZYSKA M?ODZIE?Y SZKOLNEJ W LA (wyniki)
W dniu 15 maja 2009r. na stadionie MOSiR w Rypinie odby?y si? XI POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I M?ODZIE?Y SZKOLNEJ W LEKKIEJ ATLETYCE O PUCHAR PRZEWODNICZ?CEGO RADY POWIATU RYPI?SKIEGO. Zobacz wyniki poszczególnych konkurencji.
[2009-05-19 16:33:47 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Pielgrzymka do Obór - fotorelacja
13 maja 2009 uczniowie naszej szko?y brali udzia? w IX Pielgrzymce do Obór.
Zobacz galerie zdj??.         Aparat 1      Aparat 2
[2009-05-19 16:17:36 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161