Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2017Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Projekty Unijne
        Stypendysci
        Dodaj opinie o pracy szkoly
        Ankieta Absolwenta
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2017Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Brodnica zdobyta ? Micha? w z?ocie !!!!!!
Polski Czerwony Krzy? w Brodnicy dn. 08.05.2008r by? organizatorem biegów prze?ajowych pt. ? Bieg szans? dla zdrowia?, w których udzia? wzi??a, wzorem lat ubieg?ych, nasza m?odzie? z Zespo?u Nr2 w Rypinie.
Nasi sportowcy pokazali si? z bardzo dobrej strony. W biegu szkó? ponadgimnazjalnych ch?opców zwyci??y? Micha? Rupi?ski zdobywaj?c z?oty medal i dyplom.
W ogólnej klasyfikacji szkó? ?rednich dziewcz?t i ch?opców nasi uczniowie uplasowali si? na trzecim miejscu zdobywaj?c okaza?y puchar. Impreza by?a bardzo udana i cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, o czym ?wiadczy fakt, ?e bra?o w niej udzia? ponad tysi?c startuj?cych w ró?nych kategoriach wiekowych.
Opiekunami sportowców M?odzie?owego Klubu Sportowego "Ekonomik" w Rypinie byli mgr Katarzyna Rentflejsz, mgr Tomasz Szcz?sny i mgr Andrzej Rycharski.
Gratulacje i ?yczymy dalszych sukcesów na arenach sportowych
Zobacz zdj?cia z imprezy
[2008-05-14 15:54:52 ;]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
EKONOMIK PONOWNIE NAJLEPSZY !!!!!!!!!!
Na obiektach w MOSiR w Rypinie w dniu 28.04.2008 r. odby?y si? biegi prze?ajowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W zawodach udzia? wzi??a m?odzie? z ca?ego powiatu rypi?skiego rywalizuj?c na poszczególnych dystansach. Tradycyjnie równie? startowali uczniowie z naszej szko?y.
W kategorii szkó? ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjni okazali si? nasi ch?opcy. Indywidualnie z?oty medal zdoby? Micha? Rupi?ski, a na drugim miejscu, zdobywaj?c srebrny medal, uplasowa? si? Damian Niedbalski.
Zespó? ch?opców zwyci??y? równie? w klasyfikacji dru?ynowej zdobywaj?c okaza?y puchar. Ch?opcy biegli w sk?adzie: Damian Niedbalski, Micha? Rupi?ski, Bartek Grabowski, Jakub Szczepa?ski, Damian Lawrenc, Karol Kordowski, Bartek Wi?niewski, Zbigniew Buzanowski, Krystian Trymers, S?awek Trojanowski, Radek Tomaszewski, Pawe? T?gowski, Kamil Dutkowski, Rafa? Kaczmarek, ?ukasz ?aszkiewicz.
Nasze dziewcz?ta zaj??y w klasyfikacji dru?ynowej III miejsce za co otrzyma?y puchar i dyplom. Zespó? dziewcz?t wyst?pi? w nast?puj?cym sk?adzie: Iwona Strzelecka, Alicja Topolewska, Joanna Listkowska, Karolina Rogulska, Monika Warlikowska, Marta Milarska, Angelika Rykaczewska, Marlena Blonkowska, Sylwia Pesta, Justyna Kruszewska, Agnieszka Bejgrowicz, Magda Klonowska, Agnieszka Listowska, Aleksandra Rakoczy.
Opiekunami zespo?u dziewcz?t by?y panie mgr Katarzyna Rentflejsz i mgr El?bieta Gawro?ska a ch?opców panowie mgr Tomasz Szcz?sny, mgr Andrzej Rycharski, mgr Andrzej Pacer i mgr Jaros?aw Nawatkowski.
?YCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NA ARENACH SPORTOWYCH
Zobacz zdj?cia z imprezy
[2008-05-14 15:41:41 ;]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
PIERWSZE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU RYP?SKIEGO CH?OPCÓW O PUCHAR PREZESA MKS ?EKONOMIK? W BILARD- ODMIANA 9 BIL
M?odzie?owy Klub Sportowy ?Ekonomik? w dn. 16.04.2008r. by? organizatorem mistrzostw powiatu ch?opców szkó? ponadgimnazjalnych w bilard ? odmiana 9 .Do rywalizacji przyst?pili zawodnicy z Zespo?u Szkó? nr.2 jako gospodarz oraz ch?opcy z Zespo?u Szkó? nr.1 (dawny ?ogólniak). Turniej by? bardzo atrakcyjny i widowiskowy ze wzgl?du na dyscyplin? jak? jest bilard. W wyniku pasjonuj?cej rywalizacji pierwszym mistrzem powiatu zosta? ucze? ZS nr.1 Mateusz Ja?owiec, 2 miejsce zaj?? równie? ucze? tej szko?y ?ukasz Rutkowski a na trzecim uplasowa? si? zawodnik gospodarzy turnieju, Karol Miko?ajczyk z ZS nr.2 w Rypinie.
Mistrz powiatu Mateusz Ja?owiec otrzyma? puchar prezesa Piotra Ga?kowskiego, dyplom i nagrod? rzeczow?, natomiast zawodnikom drugiego i trzeciego miejsca wr?czono dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy mistrzostw maj? nadzieje,?e w przysz?o?ci do rywalizacji przyst?pi? pozosta?e szko?y ponadgimnazjalne naszego powiatu.
Opiekunem ch?opców ZS nr.1 by? pan mgr Jacek Piechowiak, natomiast opiekunami, s?dziami i organizatorami zarazem byli mgr Tomasz Szcz?sny oraz mgr Andrzej Rycharski.
Zobacz zdjecia z zawodow
[2008-04-18 09:16:29 ;stopek]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Zdobyli?my indeksy na PW !
Nasze uczennice Dobrza?ska Anna i Puci?ska Ma?gorzata z klasy IV A zdoby?y indeksy na Politechnik? Warszawsk? na kierunek ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Spo?ecznych w P?ocku.
Uczennice bra?y udzia? w Konkursie Wiedzy o Gospodarce Rynkowej, który odby? sie w dniu 5 grudnia 2007 (I - etap) i 12 marca 2008 (II - etap). ??cznie do 3 konkursów przedmiotowych zg?osi?o si? 550 uczestników.
W drugim etapie wzi??o udzia? 187 uczniów. 30 najlepszych osób z ka?dego konkursu przedmiotowego uzyska?o indeksy na poszczególne wydzia?y na PW.

Opiekunem naszych uczennic by?a p. Barbara Pankowska.
Gratulujemy wysokich wyników.

[2008-04-02 11:11:19 ;stopek]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
Welkanoc tu? tu?...
Oby zdrowie dopisa?o
I jajeczko smakowa?o,
By szyneczka nie tuczy?a,
Atmosferka by?a mi?a,
A zaj?czek u?miechni?ty
- przyniós? wreszcie te prezenty!


?yczy Dyrekcja Szko?y, Samorz?d Uczniowski oraz Administrator strony ;)

czytaj wiecej o Zwyczajach Wielkanocnych..
[2008-03-18 09:25:26 ;stopek]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Msza ?w. w intencji zmar?ych nauczycieli i pracowników naszej szko?y
Informujemy, ?e 12 marca 2008r. (tj. ?roda) o godz. 11:15 zostanie odprawiona msza ?wi?ta rekolekcyjna w intencji zmar?ych nauczycieli i pracowników naszej szko?y. Wszystkich uczniów i nauczycieli zach?camy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.
[2008-03-10 21:25:21 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Zdj?cia - Studniówka 26.01.2008
[2008-02-03 21:49:31 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
Studniówki 2008r ...
Zobacz zdjecia ze studniowki z 19.01.2008r (dodano nowe -> zobacz)

Ju? jutro 26.01.2008r. kolejna studniówka (klas III G, IVA, IVB i IVC). Zdjecia wkrotce :-)
[2008-01-25 15:34:37 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[2]
15.01.2008r. Wizyta Pani pose? Dominiceli Kopaczewskiej
Wizyta w Zespole Szkó? nr 2 w Rypinie Pani pose? Domiceli Kopaczewskiej. Spotkanie na temat "Polska szko?a w XXI w." - zobacz zdj?cia ze spotkania
Forum szkolne (zs2rypin.xt.pl)
Administratorzy forum zs2rypin.xt.pl zapraszaja na forum szkolne www.zs2rypin.xt.pl. Na forum info o konkursie miedzyszkolnym, w którym g?ówn? nagroda jest wycieczka.
Pozdrawiamy za?oga forum zs2rypin.xt.pl
[2008-01-22 23:49:35 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161