Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Aktualizacja strony - dodano zdjecia -> wigilia -> 2009
Aktualizacja strony - dodano zdjecia ->wigilia -> 2009

[2010-01-06 20:59:20 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o woborze oferty - zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepelnosprawnych
Zamawiajacy - Zespól Szkól nr 2 w Rypinie, dzialajac na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r. z pózn. zm) Prawo zamówien publicznych zawiadamia, ze w postepowaniu, którego przedmiotem jest zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepelnosprawnych na podstawie kryterium oceny ofert okreslonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta firmy: Autosar Wielunski Sp. z o. o. ul. Wschodnia 38, 87-100 Torun zosta?a uznana za oferte najkorzystniejsz?.

Cena oferty wynosi: 109.653.60 zl brutto.
[2009-12-29 10:44:38 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - samochod do przewozu osob niepelnosprawnych
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci nieprzekraczajacej 60.000 EURO, którego przedmiotem jest zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepelnosprawnych.

Ogloszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

[2009-12-18 15:26:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Poznaj naszych STYPENDYSTÓW ...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Link do strony Stypendysci 2009/10


W dniach 4, 9 i 10 listopada 2009 r. odby?y si? w Bydgoszczy, W?oc?awku i Toruniu uroczysto?ci wr?czenia dyplomów przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkó? ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Wyró?nienia odebra?o 216 uczniów (w tym 112 z rejonu bydgoskiego, 42 z w?oc?awskiego i 62 z rejonu toru?skiego).
Roczne stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów, w kwocie 258 z? miesi?cznie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzyma?a

1. Olwert Aleksandra z klasy II D
2. Topolewska Alicja z klasy IV B


"Powiatowe Stypendium im. Jana Paw?a II"

2 grudnia br. podczas sesji Rady Powiatu Starosta Rypi?ski Marek Tyburski wr?czy? Powiatowe Stypendium im. Jana Paw?a II.
Stypendium otrzymali uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych

"Powiatowe Stypendium im. Jana Paw?a II" otrzymali

1. Górecka Natalia z klasy III B
2. Wi?niewski Piotr z klasy II F

Lista stypendystów na tym si? nie ko?czy.

Stypendium Marsza?ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali

1. Barska Paulina Magda z klasy II A
2. Krzemi?ski ?ukasz z klasy III A

Stypendium Zarz?du Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- "Zdolni na Start - II edycja"
otrzyma?

Przewdzi?kowski Wojciech z klasy I E

Wszystkim stypendystom gratulujemy i ?yczymy dalszych dobrych wyników w nauce.
[2009-12-10 21:28:32 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
Aktualizacja strony - dodano zdjecia ->profil wojskowy
Aktualizacja strony - dodano zdjecia ->profil wojskowy ->2009.10 Policja

profil wojskowy -> 2009.11.17 Purzeczko
[2009-11-02 22:10:58 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Budowa Basenu -> Kamien Wmurowano !! -> nowe zdjecia
W ?rod? 21 pa?dziernika na placu budowy hali i basenu przy naszej szkole zgromadzi?o si? wielu znamienitych go?ci. Okazj? do tego sta?a si? uroczysto?? wmurowania kamienia w?gielnego pod inwestycj?.

W pami?tkowej urnie, oprócz aktu erekcyjnego podpisanego przez inwestorów, wykonawc?, ksi?dza pra?ata i dyrektora ZS nr 2 znalaz?y si? równie? gazety lokalne i regionalne upami?tniaj?ce ten wa?ny dla naszego miasta i powiatu dzie?. Dla przysz?ych pokole? b?d? one ?wiadectwem zaanga?owania spo?ecze?stwa rypi?skiego w realizacj? inwestycji, która by?a wspólnym marzeniem od wielu ju? lat.

(tekst i zdjecia urzad miejski w Rypinie)
Zdjecia dostepne w galerii w dziale - Budowa Basenu->Kamien Wmurowano
[2009-11-01 23:22:01 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty - przetarg sprzeda? i dostawa art ?ywno?ciowych
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, informuje ze w dziale przetargi zamieszczone zostalo obwieszczenie o wyborze oferty na sprzedaz i dostawe artyku?ów zywnosciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie
[2009-10-15 22:33:34 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Przetarg - sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki ZSnr2
W dziale Przetargi->Aktualne zosta?o zamieszczone


Og?oszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci nieprzekraczaj?cej 60.000 EURO, którego przedmiotem jest sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych
do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.
[2009-09-30 16:50:25 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Budowa hali i basenu rozpocz?ta !!!
Powsta? nowy dzia? na stronie szko?y (Budowa Basenu) dost?pny w lewym menu. Systematycznie bed? w nim zamieszczane zdj?cia z post?pów budowy hali i basenu. Kliknij i zobacz pierwsze prace.

Nowoczesna hala sportowa z basenem powstanie przy ul. Dworcowej, w s?siedztwie naszego Zespo?u Szkó?. Zgodnie z planami kompleks zostanie po??czony ze szko?? ??cznikiem. Koszt budowy to okolo 25 mln z?. Zgodnie z planami basen powstanie za dwa lata.
Budow? zajmie si? konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Przedsi?biorstwa Budownictwa Przemys?owego "Chemobudowa-Kraków" S.A.
[2009-09-27 16:59:54 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Aktualizacja strony - dodano dzia? Sto?ówka Szkolna
14.09.2009 - Aktualizacja strony - Dodano dzia? Sto?ówka Szkolna (w lewym menu pod geleri? zdj??) na stronie dost?pny jad?ospis na bie??cy miesi?c.
Zapraszamy do korzystania ze sto?ówki.
[2009-09-13 23:50:13 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161