Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Rekrutacja na studia podyplomowe w Rypinie
Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna we W?oc?awku przygotowa?a ofert? studiów podyplomowych adresowan? równie? do mieszka?ców Rypina i Powiatu Rypi?skiego. Ju? od sierpnia 2009 roku w Zespole Szkó? nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie rozpocz?? dzia?alno?? punkt informacyjno-rekrutacyjny w zakresie rekrutacji na studia podyplomowe
W?adze WSHE nie wykluczaj? uruchomienia zaj?? w Rypinie, w przypadku, gdy zbierze si? spora grupa s?uchaczy.
[2009-09-13 23:41:18 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
15.09.2009 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I
15.09.2009r. Odb?dzie si? spotkanie z rodzicami uczniów klas I .
godz 16:00 - spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem
godz 16:30 - spotkanie w klasach z wychowawcami
[2009-09-11 11:19:58 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Sport - XI POWIATOWE IGRZYSKA M?ODZIE?Y SZKOLNEJ W LA (wyniki)
W dniu 15 maja 2009r. na stadionie MOSiR w Rypinie odby?y si? XI POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I M?ODZIE?Y SZKOLNEJ W LEKKIEJ ATLETYCE O PUCHAR PRZEWODNICZ?CEGO RADY POWIATU RYPI?SKIEGO. Zobacz wyniki poszczególnych konkurencji.
[2009-05-19 16:33:47 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Pielgrzymka do Obór - fotorelacja
13 maja 2009 uczniowie naszej szko?y brali udzia? w IX Pielgrzymce do Obór.
Zobacz galerie zdj??.         Aparat 1      Aparat 2
[2009-05-19 16:17:36 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
MISTRZOSTWA POWIATU W BILARD - MATEUSZ OBRONI? TYTU?
M?odzie?owy Klub Sportowy ?EKONOMIK? 22.04.2009r by? organizatorem kolejnych mistrzostw powiatu w bilard ch?opców o puchar Starosty Rypi?skiego. Rywalizacja przebiega?a na wysokim poziomie a zawodnicy prezentowali du?e umiej?tno?ci techniczne gry w bilard. Podobnie jak w ubieg?ym roku do zawodów przyst?pili, niestety tylko, uczniowie ?Ogólniaka? z opiekunem Jackiem Piechowiakiem i ?Ekonomika?. Okaza?o si? ?e ubieg?oroczne zwyci?stwo Mateusza Ja?owca nie by?o przypadkowe, poniewa? bilardzista równie? w tym roku wygra? zawody i obroni? tym samym tytu? mistrza powiatu.

Zobacz zdj?cia
[2009-04-27 20:01:53 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
Obwieszczenie o wyborze oferty - cz??ciowa wymiana instalacji elektrycznej
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, dzia?aj?c na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r. z pó?n. zm) Prawo zamówie? publicznych zawiadamia, ?e w post?powaniu, którego przedmiotem jest cz??ciowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku g?ównym Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie (I pi?tro i parter), na podstawie kryterium oceny ofert okre?lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta firmy: Przedsi?biorstwo Instalacyjno-Us?ugowe Meler i Ostrowski Spó?ka Jawna, ul. Nadrzeczna 1, 87-500 Rypin zosta?a uznana za ofert? najkorzystniejsz?.
Cena oferty wynosi: 81.740,00 z? brutto.
[2009-04-15 15:14:27 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
XXII Cross Szczutowa - EKONOMIK Z MEDALEM I PUCHAREM
Dnia 07.04.2009r. odby? si? XXII Cross Szczutowa, w którym udzia? wzi??o ok.1000 startuj?cych w ró?nych kategoriach biegowych. W ramach upowszechniania biegania zarówno w?ród m?odzie?y jak i doros?ych udzia? w imprezie kolejny raz wzi?li m?odzi zawodnicy z Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie ?EKONOMIK?.
Podtrzymuj?c dobre tradycje nasi sportowcy odnie?li du?y sukces zdobywaj?c puchar za trzecie miejsce w klasyfikacji dru?ynowej w?ród ch?opców. Indywidualnie br?zowy medal zdoby? Adrian Kroplewski, na wysokim 6-ym punktowanym miejscu przybieg? Zbigniew Buzanowski.

zobacz zdjecia
[2009-04-14 11:34:01 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Mistrzostwa "EKONOMIKA" w tenisie sto?owym ch?opców
M?odzie?owy Klub Sportowy ?EKONOMIK? w dn.23 marca 2009r by? organizatorem kolejnych Mistrzostw Szko?y w Tenisie Sto?owym ch?opców. Do zawodów zg?osi?o si? 32 uczniów, w?ród których znale?li si? obro?ca tytu?u mistrzowskiego i wicemistrz szko?y z ubieg?ego roku. Niestety obaj rozgrywki zako?czyli w ?wier?finale.
Do fina?owej rozgrywki dotrwali Rados?aw ?apkiewicz z kl. IIIB i Daniel Wykpisz z kl. I b. Po zaci?tym, pi?ciosetowym pojedynku lepszy okaza? si? Daniel Wykpisz. Na trzecim miejscu uplasowa? si? Daniel Szyma?ski z kl. I f, czwarty by? Pawe? ?piewakowski z kl. IVA. Zwyci?zca oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Imprez? zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego mgr Jaros?aw Nawatkowski i mgr Andrzej Pacer.
[2009-04-14 11:24:16 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
WIELKI SUKCES - 14 kolejnych wyjazdów na basen
Dzi?ki staraniom pana Tomasza Szcz?snego i Andrzeja Rycharskiego oraz ?yczliwo?ci Dyrekcji Szko?y, uczniowie i cz?onkowie M?odzie?owego Klubu Sportowego ?Ekonomik? b?d? uczestniczy? w 14 wyjazdach na basen do Sierpca w ramach edycji programu ?Sport dzieci i m?odzie?y?. Pozyskane ?rodki unijne opiewaj? na kwot? 18.050 z?. W ramach projektu m?odzie? skorzysta bezp?atnie z przejazdu, wej?cia na p?ywalni? oraz wy?ywienia.

Ze sportowym pozdrowieniem MKS ?Ekonomik?
[2009-03-26 20:19:41 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161