Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


STUDNIÓWKI 2009 - zdjecia
Tegoroczni maturzy?ci z naszej szko?y bawili si? w nocy z soboty na niedziele 31.01.09 oraz 07.02.2009 na balach studniówkowych. Zobacz zdj?cia:

31.01.2009   07.02.2009
[2009-02-10 18:16:54 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wywiadówka !!
Dnia 29 (czwartek) stycznia 2009 r. o godzinie 16:00 odb?dzie si? spotkanie z Rodzicami.
Obecno?? obowi?zkowa!!
[2009-01-16 14:14:37 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Byli?my w Sejmie ...
W dniu 10.12.2008r. odby?a si? wycieczka szkolna do Warszawy.
Uczniowie zwiedzali Bibliotek? Uniwersytetu Warszawskiego, SEJM oraz Muzeum Motoryzacji.


zobacz zdj?cia z wycieczki
[2008-12-15 09:20:36 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Próbna Matura 2009 - Arkusze, odpowiedzi
W dniach 26-28 listopada 2008 Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon" oraz "Gazeta Wyborcza" zorganizowa?y drug? edycj? próbnego egzaminu maturalnego w szko?ach w ca?ej Polsce. W ubieg?ym roku próbn? matur? napisa?o a? 300 tysi?cy uczniów (80 proc. szkó? ?rednich!).

Tegoroczni maturzy?ci naszej szko?y wzi?li udzia? w próbnym egzaminie maturalnym w dniach:

26 listopada - próbna matura z j?zyka polskiego, godz. 9.00
27 listopada - próbna matura z j?zyków obcych (j?zyk angielski, j?zyk niemiecki, j?zyk rosyjski), godz. 9.00

28 listopada - próbna matura z historii, WOS, biologii, chemii, geografii, matematyki, godz. 9.00

Arkusze do ?ci?gni?cia poni?ej:

Arkusze OPERON - J?zyki obce
Arkusze - j?zyk polski
Arkusze - przedmioty dodatkowe
[2008-12-01 10:44:21 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Od przedszkola do matury - Powiatowa konferencja szkoleniowa
W Zespole Szkó? nr 2 w Rypinie, odby?a si? powiatowa konferencja szkoleniowa. pt. "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna".

G?ównym celem spotkania by?o zapoznanie dyrektorów szkó? i samorz?dowców z planowanymi zmianami w edukacji.

W konferencji udzia? wzi?li: kujawsko-pomorski wicekurator o?wiaty Iwona Micha?ek, dyrektor delegatury we W?oc?awku Ma?gorzata Oborska, wizytatorzy Andrzej Gralak, Teresa Wi?czkowska i Beata Stachowiak. Obecni byli tak?e samorz?dowcy powiatu rypi?skiego starosta Marek Tyburski, wicestarosta Piotr Paw?owski, przewodnicz?cy rady Krzysztof Ceg?owski, radni Danuta Tyraj, Jan Wysocki oraz dyrektorzy szkó?, przedszkoli i przedstawiciele organów prowadz?cych placówki o?wiatowe.

galeria zdj?? - Konferencja


[2008-11-25 20:21:13 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Okoliczno?ciowe widowisko z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci
Z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci m?odzie? Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie przygotowa?a dla miasta i powiatu rypi?skiego okoliczno?ciowe widowisko sk?adaj?ce si? z 2 cz??ci.
Cz??? I - przed kinem Ba?tyk - plenerowa rekonstrukcja partyzanckiej potyczki, cz??? II - na deskach w/w kina - inscenizacja s?owno muzyczna pt. "Czas nas uczy pogody".
Profesjonalne wykonanie piosenek, ta?ca, tekstów, czy partyzanckie potyczki spotka?y si?
z ?ywio?owym aplauzem w?adz powiatowych i mieszka?ców Rypina.
W nagrod? za przygotowanie przedstawienia m?odzie? w dniu 26.11.2008r wyjedzie na wycieczk?
do Sopotu.

galeria zdjec - widowisko       galeria zdjec - przed kinem


[2008-11-12 21:02:13 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Minister Obrony Narodowej uhonorowa? p. Jolant? Gawrych br?zowym medalem
za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju
Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ligi Obrony Kraju uhonorowa? nasz? nauczycielk? p. Jalant? Gawrych br?zowym medalem za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju.
Uroczysto?? wr?czenia medalu nast?pi w Warszawie w dniu 14 listopada 2008r.

Pani Jolu GRATULUJEMY !!
[2008-11-12 20:40:38 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wywiadowka!
Dnia 19 listopada 2008 r. o godzinie 16:00 odb?dzie si? spotkanie z Rodzicami.
Obecno?? obowi?zkowa!!
[2008-11-05 13:40:36 ;stopek]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty. Przetarg - sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, dzia?aj?c na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zmianami) Prawo zamówie? publicznych zawiadamia o wyborze oferty, której przedmiotem jest sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.OBWIESZCZENIE
[2008-10-27 11:55:07 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
11 BIEGA?O I PODOBNIE JAK NA WIOSN? ?EKONOMIK? NAJLEPSZY
Po raz pierwszy w historii Powiatu odby?y si? Mistrzostwa w Pi?ce No?nej Ch?opców dru?yn 11-osobowych. Wyst?pili przedstawiciele wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych i podobnie jak na wiosn? w turnieju sze?cioosobowym, ?Ekonomik? okaza? si? najlepszy. Spotkania odbywa?y si? na stadionie MOSiR systemem pucharowym. W pierwszej serii grali ze sob?: ?Ekonomik?-?Ogrodnik?, ?Ogólniak?-?Rolnik?. Dru?yna ?Ekonomika ?wygra?a w stosunku bramek 5 do 2, a ?Ogólniak? wygra? 2 do 0. Te dru?yny spotka?y si? w finale, który po pasjonuj?cej grze zako?czy? si? wynikiem remisowym 2-2. Zwyci?zc? zawodów musia?y wy?oni? rzuty karne, w których zimn? krew wykazali pi?karze z ?Ekonomika? wykorzystuj?c wszystkie rzuty karne.
Kilkugodzinny wysi?ek zosta? nagrodzony Pucharem dla najlepszej dru?yny, dyplomem i nagrod? dla najlepszego zawodnika, którym okaza? si? Przemys?aw Per?owski.
Dru?yn? ch?opców wspierali swoimi uwagami Andrzej Rycharski, Jaros?aw Nawatkowski i Tomasz Szcz?sny.zobacz zdjecia - puchar wiosny
        zobacz zdjecia - puchar jesieni[2008-10-23 16:04:21 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161