Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Wywiadowka!
Dnia 19 listopada 2008 r. o godzinie 16:00 odb?dzie si? spotkanie z Rodzicami.
Obecno?? obowi?zkowa!!
[2008-11-05 13:40:36 ;stopek]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty. Przetarg - sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, dzia?aj?c na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zmianami) Prawo zamówie? publicznych zawiadamia o wyborze oferty, której przedmiotem jest sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.OBWIESZCZENIE
[2008-10-27 11:55:07 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
11 BIEGA?O I PODOBNIE JAK NA WIOSN? ?EKONOMIK? NAJLEPSZY
Po raz pierwszy w historii Powiatu odby?y si? Mistrzostwa w Pi?ce No?nej Ch?opców dru?yn 11-osobowych. Wyst?pili przedstawiciele wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych i podobnie jak na wiosn? w turnieju sze?cioosobowym, ?Ekonomik? okaza? si? najlepszy. Spotkania odbywa?y si? na stadionie MOSiR systemem pucharowym. W pierwszej serii grali ze sob?: ?Ekonomik?-?Ogrodnik?, ?Ogólniak?-?Rolnik?. Dru?yna ?Ekonomika ?wygra?a w stosunku bramek 5 do 2, a ?Ogólniak? wygra? 2 do 0. Te dru?yny spotka?y si? w finale, który po pasjonuj?cej grze zako?czy? si? wynikiem remisowym 2-2. Zwyci?zc? zawodów musia?y wy?oni? rzuty karne, w których zimn? krew wykazali pi?karze z ?Ekonomika? wykorzystuj?c wszystkie rzuty karne.
Kilkugodzinny wysi?ek zosta? nagrodzony Pucharem dla najlepszej dru?yny, dyplomem i nagrod? dla najlepszego zawodnika, którym okaza? si? Przemys?aw Per?owski.
Dru?yn? ch?opców wspierali swoimi uwagami Andrzej Rycharski, Jaros?aw Nawatkowski i Tomasz Szcz?sny.zobacz zdjecia - puchar wiosny
        zobacz zdjecia - puchar jesieni[2008-10-23 16:04:21 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty. Przetarg - wymiana starej stolarki okiennej budynku
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, dzia?aj?c na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zmianami) Prawo zamówie? publicznych zawiadamia o wyborze oferty, której przedmiotem jest cz??ciowa wymiana starej stolarki okiennej budynku by?ego internatu Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.


OBWIESZCZENIE
[2008-10-22 17:23:32 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
04.10. 2008r. Kolejny raz pobiegli w Skrwilnie??
W Skrwilnie 04.10.2008 r. odby? si? XIII Bieg Niepodleg?o?ci. Impreza ta tradycyjnie gromadzi na starcie dzieci, m?odzie? i doros?ych z powiatu rypi?skiego, z województwa kujawsko-pomorskiego, a nawet z ca?ego kraju. Tradycyjnie honorowym starterem biegów by? znany olimpijczyk pan Zenon Licznerski.
Podobnie jak w latach ubieg?ych w zawodach udzia? wzi??a m?odzie? Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie biegaj?ca pod szyldem M?odzie?owego Klubu Sportowego ?Ekonomik?.

zobacz zdjecia z zawodow
[2008-10-09 22:27:19 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
INDYWIDUALNE I SZTAFETOWE BIEGI PRZE?AJOWE
Reprezentacja MKS ?Ekonomik? bra?a udzia? w zawodach powiatowych w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych, kt???re odby?y si? 23 wrze?nia 2008r. na obiektach MOSiR w Rypinie. Zmagania sportowc???w by?y eliminacj? do fina????w wojew???dzkich. Jak co roku wysokie miejsca zajmowali nasi reprezentanci. W?r???d ch?opc???w na drugim miejscu przybieg? Zbigniew Buzanowski z klasy IIIb, a na sz???stym S?awomir Trojanowski z klasy IIA. Zbigniew Buzanowski uzyska? kwalifikacj? do startu w finale wojew???dzkim w Bydgoszczy.

Tydzie? p????niej 30 wrze?nia do rywalizacji przyst?pi?y prze?ajowe sztafety. Po zaci?tej walce dru?yna ch?opc???w zwyci??y?a, uzyskuj?c tym samym prawo startu w finale wojew???dzkim, natomiast dziewcz?ta zaj??y czwarte miejsce.

zobacz zdjecia z zawodow
[2008-10-09 22:23:36 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
19.09.2008 Zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Miasta Rypina - EKONOMIK Najlepszy
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w dniu 19.09.2008r. by? miejscem rozgrywania zawod???w lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Miasta Rypina. Podobnie jak w latach ubieg?ych impreza cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem m?odzie?y szk???? rypi?skich. Reprezentacji MKS ,Ekonomik, nie zwalniaj?c tempa, pokazali si? z bardzo dobrej strony osi?gaj?c szereg znacz?cych wynik???w.
Zawody by?y rozgrywane w pi?ciu konkurencjach: biegu na 100m.,400m.
i 800m.(dziewcz?ta), 1500m.(ch?opcy), pchni?ciu kul?, skoku w dal i sztafecie 4x100m.
W klasyfikacji szk???? ponadgimnazjalnych zdecydowanie I miejsce zdoby?y dziewcz?ta z naszej szko?y, natomiast ch?opcy uplasowali si? na III pozycji.

zobacz zdjecia z zawodow


[2008-10-09 22:15:25 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Plan i rozk?ad zjazdów - Szko?a Policealna, Technikum dla Doros?ych - wrzesien 2008
Zamieszczamy plan i rozk?ad zaj?? dla Szko?y Policealnej i Technikum dla Doros?ych - na miesiac wrzesie? 2008. Klikniknij tu aby pobra?
[2008-09-21 22:18:06 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Ju? po wakacjach !!
Witamy wszystkich nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym 2008/2009.
[2008-09-21 21:45:06 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
?OGROMNY SUKCES - UPRAGNIONY MEDAL? !!!
W dniu 26.05.2008 roku w Toruniu odby? si? Fina? wojew???dztwa kujawsko-pomorskiego m?odzie?y szkolnej w LA. Reprezentanci naszej szko?y spisali si? bardzo dobrze. W konkurencjach zajmowali czo?owe lokaty i wyr???wnywali swoje rekordy ?yciowe. Najlepiej zaprezentowa? si? MICHA? RUPI?SKI, kt???ry na swoim koronnym dystansie 1500 metr???w zdoby? br?zowy medal i tym samym poprawi? rekord szko?y z wynikiem 4,03,29. Jest to szczeg???lny wynik poniewa? to drugi medal zdobyty przez naszych reprezentant???w w 10-letniej historii start???w i znacz?cy wynik w kraju w tej kategorii wiekowej. Na czwartym miejscu uplasowa?a si? Jolanta Gabryszewska. Dobrze pobieg? Bartek Wi?niewski na 400 metr???w, kt???ry nieznacznie straci? na finiszu i uplasowa? si? na 6 pozycji. Pozostali startuj?cy zaj?li nast?puj?ce miejsca: Agnieszka Listkowska 8, Justyna Wojnowska 11, Sylwia Pesta 13, Daniel Chmielewski 10, Damian Niedbalski 11.
Zawody zako?czy?y si? dekoracj? zwyci?zc???w.
Opiekunami startuj?cych byli: Tomasz Szcz?sny i Andrzej Rycharski

GRATULACJE I POWODZENIA W PRZYSZ?YCH STARTACH !!!

Zobacz zdjecia z zawodow

[2008-06-03 15:33:51 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161