Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


8 maja: Matura z WOS-u odpowiedzi
Prezentujemy arkusze z egzaminu maturalnego z wiedzy o spo?ecze?stwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z przyk?adowymi rozwi?zaniami.
[2007-05-08 18:54:04 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
4 maja: Arkusze z j?zyka polskiego
Prezentujemy arkusze z egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z przyk?adowymi rozwi?zaniami.
[2007-05-07 12:07:18 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Matura 2007 - przyk?adowe arkusze egzaminacyjne z j?zyka polskiego
Przygotuj si? do matury, rozwi?? przyk?adowe arkusze egzaminacyjne z j?zyka polskiego.
[2007-04-27 23:55:12 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Gazeta Pomorska - Serwis Maturzy?ci 2007
Drodzy absolwenci. Specjalnie dla Was redakcja Gazety Pomorskiej przygotowa?a nowy serwis prezentuj?cy klasy maturalne z regionu kujawsko - pomorskiego.
[2007-04-27 23:34:44 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Nowa strona Klubu Sportowego MKSEkonomik
Powstaje nowa strona M?odzie?owego Klubu Sportowego (MKSEKONOMIK).
Zapraszamy.
Je?li chcesz wej?? kliknij tu.
[2007-04-22 21:33:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
I miejsce w konkursie SUPER HANDLOWIEC
30 marca 2007r w Zespole Szk?? nr 2 w Che?mnie odby?a si? kolejna edycja konkursu dla szk?l zawodowych w zawodzie sprzedawca - "Super handlowiec".

Nasza szko?a wzi??a udzia? w tym konkursie po raz pierwszy i wygra?a.
[2007-04-17 13:09:32 ;Z. Zale?kiewicz]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Walka o indeksy zako?czona !!

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Rynkowej organizowany przez Politechnik? Warszawsk? rozstrzygni?ty
29 marca 2007 roku w Auli Politechniki Warszawskiej w P?ocku odby?a si? uroczysto?? zako?czenia Konkurs?w Przedmiotowych dla uczni?w szk?? ponadgimnazjalnych.

W konkursie Wiedzy o Gospodarce Rynkowej indeksy na I rok studi?w na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii kierunek Ekonomia zdobyli uczniowie naszej szko?y:
Anna Szczutowska oraz Pawe? Cieszy?ski.
[2007-04-10 22:27:09 ;E. Pankowska]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Szczeg??owy harmonogram egzamin?w maturalnych w 2007 roku
Na mocy ?57 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 r. w

sprawie warunk?w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni?w i s?uchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzian?w i egzamin?w w szko?ach publicznych (DzU nr 199 poz. 2046 z

p??niejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali? terminy egzaminu

maturalnego organizowanego w maju 2007 roku dla zdaj?cych, o kt?rych mowa w ?140 ww.

rozporz?dzenia.
[2007-04-03 15:17:26 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Najwi?ksi Si?acze Szko?y
Dnia 26 marca odby?y si? zaw?dy na Najwi?kszego Si?acza Szko?y. Zwyci?zc? zosta? Arkadiusz Kolczy?ski z klasy IIIa, drugie miejsce zaj?? D?ugok?cki Rafa? I B, trzecie miejsce Micha? S?dzikowski z II b.
[2007-03-31 23:49:14 ;E. Gawronska]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Dni Otwarte w ZS nr 2 - (zdj?cia w galerii)
23 marca nasz? szko?? odwiedzi?o 8 Gimnazj?w. Jako pierwszych go?cili?my w naszych murach uczni?w z Kowalk, nast?pnie ze Skrwilna, Radzik Du?ych, Rypina, Radomina, Rogowa, Oostrowitego i Zb?jna. Nasi go?cie najpierw w sali gimnastycznej zostali poinformowani o typach szk?? i kierunkach kszta?cenia proponowanych w roku szkolnych 2007/2008, a nast?pnie zwiedzali klasy, bibliotek?, ?wietlic? szkoln? oraz si?owni? i bilard. Na ko?cu zostali pocz?stowani zup? i ciastem w szkolnej sto??wce.

DO ZOBACZENIA WE WRZE?NIU.
[2007-03-30 22:01:09 ;Samorz?d Szkolny]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161