Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Nowa strona Klubu Sportowego MKSEkonomik
Powstaje nowa strona M?odzie?owego Klubu Sportowego (MKSEKONOMIK).
Zapraszamy.
Je?li chcesz wej?? kliknij tu.
[2007-04-22 21:33:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
I miejsce w konkursie SUPER HANDLOWIEC
30 marca 2007r w Zespole Szk?? nr 2 w Che?mnie odby?a si? kolejna edycja konkursu dla szk?l zawodowych w zawodzie sprzedawca - "Super handlowiec".

Nasza szko?a wzi??a udzia? w tym konkursie po raz pierwszy i wygra?a.
[2007-04-17 13:09:32 ;Z. Zale?kiewicz]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Walka o indeksy zako?czona !!

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Rynkowej organizowany przez Politechnik? Warszawsk? rozstrzygni?ty
29 marca 2007 roku w Auli Politechniki Warszawskiej w P?ocku odby?a si? uroczysto?? zako?czenia Konkurs?w Przedmiotowych dla uczni?w szk?? ponadgimnazjalnych.

W konkursie Wiedzy o Gospodarce Rynkowej indeksy na I rok studi?w na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii kierunek Ekonomia zdobyli uczniowie naszej szko?y:
Anna Szczutowska oraz Pawe? Cieszy?ski.
[2007-04-10 22:27:09 ;E. Pankowska]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Szczeg??owy harmonogram egzamin?w maturalnych w 2007 roku
Na mocy ?57 ust. 2 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 r. w

sprawie warunk?w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni?w i s?uchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzian?w i egzamin?w w szko?ach publicznych (DzU nr 199 poz. 2046 z

p??niejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustali? terminy egzaminu

maturalnego organizowanego w maju 2007 roku dla zdaj?cych, o kt?rych mowa w ?140 ww.

rozporz?dzenia.
[2007-04-03 15:17:26 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Najwi?ksi Si?acze Szko?y
Dnia 26 marca odby?y si? zaw?dy na Najwi?kszego Si?acza Szko?y. Zwyci?zc? zosta? Arkadiusz Kolczy?ski z klasy IIIa, drugie miejsce zaj?? D?ugok?cki Rafa? I B, trzecie miejsce Micha? S?dzikowski z II b.
[2007-03-31 23:49:14 ;E. Gawronska]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Dni Otwarte w ZS nr 2 - (zdj?cia w galerii)
23 marca nasz? szko?? odwiedzi?o 8 Gimnazj?w. Jako pierwszych go?cili?my w naszych murach uczni?w z Kowalk, nast?pnie ze Skrwilna, Radzik Du?ych, Rypina, Radomina, Rogowa, Oostrowitego i Zb?jna. Nasi go?cie najpierw w sali gimnastycznej zostali poinformowani o typach szk?? i kierunkach kszta?cenia proponowanych w roku szkolnych 2007/2008, a nast?pnie zwiedzali klasy, bibliotek?, ?wietlic? szkoln? oraz si?owni? i bilard. Na ko?cu zostali pocz?stowani zup? i ciastem w szkolnej sto??wce.

DO ZOBACZENIA WE WRZE?NIU.
[2007-03-30 22:01:09 ;Samorz?d Szkolny]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
26 marca - zawody na "Najwi?kszego Si?acza Szko?y"
Dnia 26 marca odb?d? si? zawody na "Najwi?kszego Si?acza Szko?y".
Ch?tni proszeni s? o zg?aszanie si? do nauczycieli wychowania fizycznego.
[2007-03-26 12:03:40 ;nauczyciele wychowania fizycznego]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Pierwszy Dzie? Wiosny
21 marca, jak co roku, rozpocz??a si? kalendarzowa wiosna. Jako, ?e jest to tradycyjny "Dzie? Wagarowicza" - to, co dzia?o si? w ZS nr 2, znacz?co odbiega?o od codzienno?ci ... (zdj?cia dost?pne w galerii)
[2007-03-23 23:46:13 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Informacje dla maturzyst?w.
MEN: Amnestia jeszcze tylko w tym roku, matematyka w 2010 r.
Od 2010 r. ka?dy maturzysta b?dzie musia? zda? egzamin z matematyki, ?eby otrzyma? ?wiadectwo dojrza?o?ci. Od 2008 r. nie b?dzie mo?na obla? ?adnego z obowi?zkowych egzamin?w - poinformowano na stronie internetowej MEN po spotkaniu wicepremiera ministra edukacji Romana Giertycha z rektorami wy?szych uczelni.
[2007-03-14 00:23:31 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
8 marca - Dzie? Kobiet
8 marca to dzie? wyj?tkowy swoje ?wi?to obchodz? Kobiety. Tego dnia czuj? si? bardzo kochane i uwielbiane przez p?e? przeciwn? (aby tak by?o zawsze).

Ch?opcy z Samorz?du Uczniowskiego wr?czali Paniom Profesorkom kwiatki - lizaki. Przygotowali te? koncert ?ycze?, kt?ry brzmia? w szkolnych g?o?nikach. By?o fajnie i przyjemnie.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego drogie Panie.
[2007-03-12 12:26:27 ;Samorz?d Uczniowski]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161