Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Nasi uczniowie znow na p?ywalni ...
W dniu 21 marca byli?my na basenie. W tym roku szkolnym po raz czwarty uczestniczyli?my na zaj?ciach w Sierpcu na p?ywalni krytej. Do tej pory wyjazdy finansowane by?y ze ?rodk???w wygospodarowanych ze ?r???de? pozaszkolnych. Poprzednie wyjazdy odby?y si? w dniach 8 listopada,
6 grudnia, 18 lutego. Z tej formy wypoczynku skorzysta?o do tej pory 100 naszych uczni???w.


oto kilka fotek z ostatniego wyjazdu???.
[2009-03-26 19:55:44 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Pierwszy Dzie? Wiosny - mecze pi?ki siatkowej
W dniu 20 marca (pierwszego dnia wiosny) w szkole odby?y si? mecze pi?ki siatkowej uczniów z nauczycielami. By?o wiele ?miechu, emocji i walki na parkiecie. W obu przypadkach m?odzie? okaza?a si? lepsza od belfrów.

Zobacz zdjecia
[2009-03-26 19:49:31 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
18.03.2009. Porozumienie o wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Logistyki w Poznaniu
Zawarli?my porozumienie o wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Logistyki w Poznaniu.
Porozumienie zawarte jest w zwi?zku z programem wspó?pracy Wy?szej Szko?y Logistyki ze szko?ami ponadgimnazjalnymi i policealnymi, kszta?c?cymi w zawodach: ?Technik logistyk? i ?Technik spedytor?. Przedmiotem porozumienia jest okre?lenie zasad wspó?pracy stron w zakresie podejmowania wspólnych przedsi?wzi?? o charakterze informacyjnym, promuj?cym strony i ich dzia?alno??.
[2009-03-18 23:44:34 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
09.03.2009 - Og?oszenie o przetargu (cz??ciowa wymiana instalacji elektrycznej)
W dziale przetargi (aktualne) zamieszczono ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci nieprzekraczajacej 60.000 EURO, ktorego przedmiotem jest czesciowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku glownym Zespolu Szkol nr 2 w Rypinie. (wi?cej informacji)
[2009-03-10 15:28:16 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
BILARDOWE MISTRZOSTWA SZKO?Y PRZY ZIELONYM STOLE
M?odzie?owy Klub Sportowy Ekonomik by? organizatorem Mistrzostw Szko?y w Bilard w odmian? ?9?.
W dniu 12.02.2009 r do rywalizacji przyst?pili ch?opcy. Po zaci?tych walkach eliminacyjnych wy?oniono pó?finalistów, którzy przyst?pili do ostatecznej rozgrywki o tytu? mistrzowski.
Osoby z turnieju dziewcz?t i ch?opców, które zaj??y miejsca I- IV b?d? reprezentowa?y Szko?? w Mistrzostwach Powiatu w Bilard. Organizatorzy i zarazem s?dziowie zawodów mgr Tomasz Szcz?sny i mgr Andrzej Rycharski gratuluj? osi?gni?tych wyników i ?ycz? dalszych sukcesów na ?zielonym stole?.

Zobacz zdjecia
[2009-02-13 21:16:04 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wampiriada w Ekonomiku
10 lutego 2009r. odby?a si? I Szkolna Wampiriada w Zespole Szkó? nr 2 w Rypinie. Zainteresowanie akcj? by?o bardzo du?e. Zg?osi?o si? 41 osób, jednak krew pobrano tylko od 29. 19 ochotników nie mog?o zosta? krwiodawcami ze wzgl?du na przebyt? niedawno gryp? i obecno?? leków w organizmie. ??cznie uczniowie oddali 13,050 litrów krwi. Po zako?czeniu akcji m?odzi krwiodawcy otrzymali upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
Tradycje krwiodawstwa w Ekonomiku si?gaj? 1998r. Przez 11 lat honorowi dawcy z naszej szko?y oddali imponuj?c? ilo?? 297 litrów krwi.
Zobacz zdjecia

[2009-02-13 11:36:52 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
STUDNIÓWKI 2009 - zdjecia
Tegoroczni maturzy?ci z naszej szko?y bawili si? w nocy z soboty na niedziele 31.01.09 oraz 07.02.2009 na balach studniówkowych. Zobacz zdj?cia:

31.01.2009   07.02.2009
[2009-02-10 18:16:54 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wywiadówka !!
Dnia 29 (czwartek) stycznia 2009 r. o godzinie 16:00 odb?dzie si? spotkanie z Rodzicami.
Obecno?? obowi?zkowa!!
[2009-01-16 14:14:37 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Byli?my w Sejmie ...
W dniu 10.12.2008r. odby?a si? wycieczka szkolna do Warszawy.
Uczniowie zwiedzali Bibliotek? Uniwersytetu Warszawskiego, SEJM oraz Muzeum Motoryzacji.


zobacz zdj?cia z wycieczki
[2008-12-15 09:20:36 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Próbna Matura 2009 - Arkusze, odpowiedzi
W dniach 26-28 listopada 2008 Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon" oraz "Gazeta Wyborcza" zorganizowa?y drug? edycj? próbnego egzaminu maturalnego w szko?ach w ca?ej Polsce. W ubieg?ym roku próbn? matur? napisa?o a? 300 tysi?cy uczniów (80 proc. szkó? ?rednich!).

Tegoroczni maturzy?ci naszej szko?y wzi?li udzia? w próbnym egzaminie maturalnym w dniach:

26 listopada - próbna matura z j?zyka polskiego, godz. 9.00
27 listopada - próbna matura z j?zyków obcych (j?zyk angielski, j?zyk niemiecki, j?zyk rosyjski), godz. 9.00

28 listopada - próbna matura z historii, WOS, biologii, chemii, geografii, matematyki, godz. 9.00

Arkusze do ?ci?gni?cia poni?ej:

Arkusze OPERON - J?zyki obce
Arkusze - j?zyk polski
Arkusze - przedmioty dodatkowe
[2008-12-01 10:44:21 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161