Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Minister Obrony Narodowej uhonorowa? p. Jolant? Gawrych br?zowym medalem
za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju
Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ligi Obrony Kraju uhonorowa? nasz? nauczycielk? p. Jalant? Gawrych br?zowym medalem za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju.
Uroczysto?? wr?czenia medalu nast?pi w Warszawie w dniu 14 listopada 2008r.

Pani Jolu GRATULUJEMY !!
[2008-11-12 20:40:38 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wywiadowka!
Dnia 19 listopada 2008 r. o godzinie 16:00 odb?dzie si? spotkanie z Rodzicami.
Obecno?? obowi?zkowa!!
[2008-11-05 13:40:36 ;stopek]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty. Przetarg - sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, dzia?aj?c na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zmianami) Prawo zamówie? publicznych zawiadamia o wyborze oferty, której przedmiotem jest sprzeda? i dostawa artyku?ów ?ywno?ciowych do sto?ówki Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.OBWIESZCZENIE
[2008-10-27 11:55:07 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
11 BIEGA?O I PODOBNIE JAK NA WIOSN? ?EKONOMIK? NAJLEPSZY
Po raz pierwszy w historii Powiatu odby?y si? Mistrzostwa w Pi?ce No?nej Ch?opców dru?yn 11-osobowych. Wyst?pili przedstawiciele wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych i podobnie jak na wiosn? w turnieju sze?cioosobowym, ?Ekonomik? okaza? si? najlepszy. Spotkania odbywa?y si? na stadionie MOSiR systemem pucharowym. W pierwszej serii grali ze sob?: ?Ekonomik?-?Ogrodnik?, ?Ogólniak?-?Rolnik?. Dru?yna ?Ekonomika ?wygra?a w stosunku bramek 5 do 2, a ?Ogólniak? wygra? 2 do 0. Te dru?yny spotka?y si? w finale, który po pasjonuj?cej grze zako?czy? si? wynikiem remisowym 2-2. Zwyci?zc? zawodów musia?y wy?oni? rzuty karne, w których zimn? krew wykazali pi?karze z ?Ekonomika? wykorzystuj?c wszystkie rzuty karne.
Kilkugodzinny wysi?ek zosta? nagrodzony Pucharem dla najlepszej dru?yny, dyplomem i nagrod? dla najlepszego zawodnika, którym okaza? si? Przemys?aw Per?owski.
Dru?yn? ch?opców wspierali swoimi uwagami Andrzej Rycharski, Jaros?aw Nawatkowski i Tomasz Szcz?sny.zobacz zdjecia - puchar wiosny
        zobacz zdjecia - puchar jesieni[2008-10-23 16:04:21 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Obwieszczenie o wyborze oferty. Przetarg - wymiana starej stolarki okiennej budynku
Zamawiaj?cy - Zespó? Szkó? nr 2 w Rypinie, dzia?aj?c na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó?n. zmianami) Prawo zamówie? publicznych zawiadamia o wyborze oferty, której przedmiotem jest cz??ciowa wymiana starej stolarki okiennej budynku by?ego internatu Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie.


OBWIESZCZENIE
[2008-10-22 17:23:32 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
04.10. 2008r. Kolejny raz pobiegli w Skrwilnie??
W Skrwilnie 04.10.2008 r. odby? si? XIII Bieg Niepodleg?o?ci. Impreza ta tradycyjnie gromadzi na starcie dzieci, m?odzie? i doros?ych z powiatu rypi?skiego, z województwa kujawsko-pomorskiego, a nawet z ca?ego kraju. Tradycyjnie honorowym starterem biegów by? znany olimpijczyk pan Zenon Licznerski.
Podobnie jak w latach ubieg?ych w zawodach udzia? wzi??a m?odzie? Zespo?u Szkó? nr 2 w Rypinie biegaj?ca pod szyldem M?odzie?owego Klubu Sportowego ?Ekonomik?.

zobacz zdjecia z zawodow
[2008-10-09 22:27:19 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
INDYWIDUALNE I SZTAFETOWE BIEGI PRZE?AJOWE
Reprezentacja MKS ?Ekonomik? bra?a udzia? w zawodach powiatowych w Indywidualnych Biegach Prze?ajowych, kt???re odby?y si? 23 wrze?nia 2008r. na obiektach MOSiR w Rypinie. Zmagania sportowc???w by?y eliminacj? do fina????w wojew???dzkich. Jak co roku wysokie miejsca zajmowali nasi reprezentanci. W?r???d ch?opc???w na drugim miejscu przybieg? Zbigniew Buzanowski z klasy IIIb, a na sz???stym S?awomir Trojanowski z klasy IIA. Zbigniew Buzanowski uzyska? kwalifikacj? do startu w finale wojew???dzkim w Bydgoszczy.

Tydzie? p????niej 30 wrze?nia do rywalizacji przyst?pi?y prze?ajowe sztafety. Po zaci?tej walce dru?yna ch?opc???w zwyci??y?a, uzyskuj?c tym samym prawo startu w finale wojew???dzkim, natomiast dziewcz?ta zaj??y czwarte miejsce.

zobacz zdjecia z zawodow
[2008-10-09 22:23:36 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
19.09.2008 Zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Miasta Rypina - EKONOMIK Najlepszy
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w dniu 19.09.2008r. by? miejscem rozgrywania zawod???w lekkoatletycznych o Puchar Burmistrza Miasta Rypina. Podobnie jak w latach ubieg?ych impreza cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem m?odzie?y szk???? rypi?skich. Reprezentacji MKS ,Ekonomik, nie zwalniaj?c tempa, pokazali si? z bardzo dobrej strony osi?gaj?c szereg znacz?cych wynik???w.
Zawody by?y rozgrywane w pi?ciu konkurencjach: biegu na 100m.,400m.
i 800m.(dziewcz?ta), 1500m.(ch?opcy), pchni?ciu kul?, skoku w dal i sztafecie 4x100m.
W klasyfikacji szk???? ponadgimnazjalnych zdecydowanie I miejsce zdoby?y dziewcz?ta z naszej szko?y, natomiast ch?opcy uplasowali si? na III pozycji.

zobacz zdjecia z zawodow


[2008-10-09 22:15:25 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Plan i rozk?ad zjazdów - Szko?a Policealna, Technikum dla Doros?ych - wrzesien 2008
Zamieszczamy plan i rozk?ad zaj?? dla Szko?y Policealnej i Technikum dla Doros?ych - na miesiac wrzesie? 2008. Klikniknij tu aby pobra?
[2008-09-21 22:18:06 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Ju? po wakacjach !!
Witamy wszystkich nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym 2008/2009.
[2008-09-21 21:45:06 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161